จิตอาสาครั้งที่ 1 ประจำปี 2016

ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2016 กลุ่มบริษัท โอ.อี.ไอ มีการทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อทำความสะอาดลานจอดรถของบริษัท .